“You speak English son?”

Source: “You speak English son?”